Podmienky

Surfovaním na webovej stránke spoločnosti Best Beauty Slovakia s.r.o. a jej používaním vyhlasujete, že ste si prečítali a súhlasili s podmienkami vzťahujúcimi sa na používanie a na služby stránky bestlashesandbrows.hu, princípy správy osobných údajov a súhlasíte s každým jej bodom.

V prípade nesúhlasu nemôžete systém používať!

Údaje prevádzkovateľa:

 • Názov spoločnosti: Best Beauty Slovakia s.r.o.
 • Sídlo:  Ul. gen. Klapku 68/43, Komárno 945 01
 • Číslo v obchodnom registri: 51061929
 • Daňové číslo: 2120576810
 • Registračný obchodný súd, registračná kancelária:
 • Jazyk zmluvy: slovenský
 • Kontakt: info@bestlashespro.sk
 • Telefón: +421 903 486 633
 • Kontaktná osoba: Katalin Varga

Rozsah produktov a služieb s možnosťou ich nákupu

Webová predajňa distribuuje produkty pre kozmetický priemysel, materiály, nástroje a vzdelávanie potrebné pre formovanie mihalníc a obočia, pre lifting mihalníc. Obrázky zobrazené pri produktoch sa môžu od skutočnosti v malej miere líšiť. Zobrazené produkty je možné objednať výhradne prostredníctvom softvéru webovej predajne. Neobsahujú náklady na doručenie. Je možné ich prevziať s doručením.

Podmienky platby:

Zákazník si môže vybrať medzi dvoma možnosťami platby:

Dobierka (platba kuriérovi v hotovosti)

Platba SimplePay kreditnou kartou priamo pri objednávaní tovaru, takže kuriérovi nemusíte platiť hotovosť

Ceny za doručenie

Predávajúci objednaný tovar v doručí oblasti Slovensko kamkoľvek, za cenu €4.60 (spolu s dobierkou), v prípade objednávok do €70 , v prípade objednávok nad €70 zdarma. V prípade dodania na dobierku nie je v našich silách doručiť objednávku do PO boxu. Objednávky je možné pred odoslaním zmeniť, respektíve zriecť na telefónnom čísle +421 903 486 633

O objednávkach v každom prípade odošleme e-mail s potvrdením, v poradí ich obdržania. Ak potvrdenie nedostanete do 24 hodín, oznámte to, prosím na e-mailovej adrese info@bestlashesandbrows.sk

V každom prípade skontrolujte aj priečinok SPAM. Za problémy vznikajúce z dôvodu uvedenia nepravdivej e-mailovej adresy, ako aj nepravdivých údajov nezodpovedáme.

Dodanie tovaru dokáže predávajúci splniť len v prípade vhodne odovzdanej objednávky. Tovar na sklade odnesie kuriérska služba od predávajúceho do 24 hodín, následne ju do ďalších 24 hodín doručí adresátovi. Predávajúci dokáže uviesť len deň doručenia, presný čas nie! Môže sa stať, že z technických príčin kuriérska služba s dodaním mešká jeden deň, predávajúci pre tento prípad nezodpovedá!

Zodpovednosťou kupujúceho je v každom prípade skontrolovať doručené produkty, či sa na nich nenachádzajú poškodenia, či rozmery, farba, typ zodpovedajú objednávke. V prípade problémov je povinnosťou kupujúceho okamžite informovať predajcu!

Registrácia

Nákup sa uskutočňuje registrovaním užívateľa, poskytnutím platného daňového čísla, ale nie je to povinné. Výhodou registrácie je, že v prípade ak si budete chcieť od nás objednať aj v budúcnosti, nie je potrebné znova zadávať vaše údaje, môžete nahrať aj viac adries doručenia/fakturácie, ako aj môžete sledovať proces svojej objednávky.
Dbajte na presné poskytnutie údajov, aby sa doručenie mohlo uskutočniť bez problémov. Svoje údaje môžete kedykoľvek ľahko a rýchlo zmeniť.

Proces objednávky

 1. Na stránke produktu kliknite na tlačidlo „Košík“, keď sa doň produkt dostane, môžete zhliadnuť jeho obsah.
 2. Pre ďalšie pokračovanie v nákupe kliknite na odkaz „Pokračovať v nákupe“, vďaka čomu sa dostanete späť na stránku predchádzajúceho produktu.
 3. V prípade každého produktu, ktorý si chcete kúpiť, postupujte podľa náležitostí uvedených v bode číslo 1.
 4. Keď ste všetky produkty, ktoré chcete kúpiť, umiestnili v košíku, kliknite na tlačidlo „Košík“ pre zobrazenie jeho obsahu, alebo sa tam okamžite dostanete aj pri vložení produktu. V košíku môžete produkty vymazať, modifikovať ich množstvá, prostredníctvom uvedenia množstiev do zadávacích políčok v rade.
 5. Kliknutím na tlačidlo „Objednať“ v košíku môžete ďalej pokračovať v procese objednávania. Tu môžete zvoliť spôsoby dodania a platby, následne je potrebné poskytnúť údaje potrebné pre objednávku.
 6. Po poskytnutí údajov, kliknutím na tlačidlo Objednať môžete svoju objednávku odoslať.
 7. O objednávke vás bude systém informovať automaticky prostredníctvom e-mailu.
  Objednávka sa stane „živou“ v prípade, ak ju klientsky servis telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu potvrdí.

Záruka

Predávajúci na ním predané produkty poskytuje záručnú dobu v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba, alebo garancia je zadaná priamo na produkte. Pre predávajúceho sú záväzné záručné a garančné doby  uvedené v Občianskom zákonníku a nariadení vlády číslo 49/2003. (VII. 30.). Ak je prevzatý tovar chybný alebo sa v rámci prepravy poškodil, Predávajúci ho vymení zdarma. Ak to z akejkoľvek príčiny nie je možné, vráti uhradenú kúpnu cenu. Poškodenie pri preprave môže Predávajúci uznať iba v tom prípade, ak pri prevzatí tovaru bola o poškodení vyhotovená zápisnica. Ak nebola vyhotovená zápisnica, z toho vyplývajúce škody znáša Kupujúci. Predávajúci vymení kúpené produkty iba v tom prípade, ak sú poškodené preukázateľným spôsobom.

Predávajúci poskytuje na ním predané produkty garanciu 12 mesiacov. Od tohto odlišná garančná doba je uvedená pri danej tovarovej položke. Začiatkom záručnej doby je dátum uvedený na faktúre a ak pri produkte nie je uvedený osobitný záručný list, tak faktúra je súčasne aj záručným listom. Pre produkty, ktoré nespadajú do záručného okruhu je platná garančná doba uvedená v právnych predpisoch.

Uplatnenie garancie, respektíve oznámenie sťažností Kupujúceho sa môže uskutočniť priamym odkazom zo stránky alebo telefonicky.

Oznámenie garančnej požiadavky musí obsahovať: meno oznamovateľa, podrobné údaje produktu (rozmery, farba), popis poškodenia, číslo faktúry kupujúceho.

Posúdenie požiadavky garancie vykoná spoločnosť do niekoľkých dní. Produkt, ktorý bol uznaný ako oprávnená reklamácia, Predajca na žiadosť kupujúceho vymení na nový produkt, alebo uhradí jeho cenu.

Garančnú požiadavku nie je možné uplatniť:

na poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, na poškodenia produktov, ktoré neboli používané v súlade s cieľom ich určenia, z dôvodu neprihliadania na vzťahujúce sa normy a predpisz poskytnuté výrobcom, na chyby spôsobené poškodzovaním alebo inými vonkajšími vplyvmi.

Objednané ale neprevzaté produkty:

Prijatím tejto zmluvy Kupujúci súhlasí s tým a porozumel tomu, že náklady na doručenie balíka, ktoré neprevzal zo svojej vlastnej viny, ale ani sa ich nezriekol (preprava tam aj späť) Predávajúcemu uhradí. Ak túto svoju povinnosť nesplní ani po výzve, Predávajúci ju môže vymáhať právnou cestou.

Právo na odstúpenie od zmluvy – Reklamačný poriadok

Do 14 dní od prevzatia objednaného produktu/tovaru má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpy. V tomto prípade je Predajca povinný sumu zaplatenú kupujúcim vrátiť kupujúcemu, najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia, respektíve vrátenia produktu. Spätná úhrada sa vzťahuje aj na náklady na doručenie, ale náklady na doručenie späť znáša kupujúci.

Povinnosťou Kupujúceho je, aby produkt doručil späť v pôvodnom stave, cenu znehodnoteného produktu prípadne poškodeného produktu Predajca nevráti. Predajca žiada Kupujúceho o uschovanie pôvodného balenia. Pre uplatnenie práva na odstúpenie je nevyhnutná aj faktúra.

Pri kúpe kozmetických, hygienických produktov Kupujúci nie je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie v prípade, ak obal produktu otvoril, vyskúšal ho. Svoje právo na odstúpenie môže využiť výhradne v prípade neotvoreného, nevyskúšaného a úplného produktu.

Ak je produkt poškodený, neúplný alebo neobdržal to, čo si objednal, musí bezodkladne informovať Predajcu. V tom prípade ho okamžite bezplatne vymeníme.

Postup využitia práva na odstúpenie

Ak chcete využiť svoje právo na odstúpenie od kúpy, môžete tak urobiť písomne, v liste alebo prostredníctvom e-mailu, s odkazom na produkt a na identifikátor objednávky.

Svoje právo na odstúpenie od kúpy môžete využiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia produktu.
Pri odstúpení prostredníctvom listu podaného poštou prihliadame pri započítaní 14 dní na dátum podania listu na pošte. List podľa možností podávajte ako doporučený, aby bolo možné dokázať dátum odoslania.
Objednaný produkt doručte späť na adresu našej spoločnosti. Poštové náklady vzniknuté so spätným doručením znáša kupujúci. Produkt neodosielajte späť na dobierku! Balík odoslaný späť na dobierku nie je v našich silách prevziať, náklady na jeho spätné odoslanie znáša tiež kupujúci!
Na produkty, ktoré neboli používané v súlade so svojim určením sa nevzťahuje garancia. Respektíve aj úhradu škôd vzniknutých z používania v nesúlade s ich používaním znáša Kupujúci. Do tridsiatich dní od spätného doručenia produktu prevedieme platbu na uvedený bankový účet.

Zodpovednosť Predajcu

Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku preklepov, za správnosť a obsah pravdivosti informácií umiestnených na stránke. Predajca si vyhradzuje voči Kupujúcemu právo zrušenia, prerušenia služby a obsahu z akejkoľvek príčiny, bez vopredného upozornenia, ďalej si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny, respektíve na zrušenie služby a obsahu v plnej alebo čiastočnej miere. Predajca nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu prerušenia, respektíve celkového zastavenia alebo zmeny vzťahujúce sa na poskytovaný celý obsah alebo len jej časť, aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Zodpovednosť Kupujúceho

Kupujúci berie na vedomie, že schválením svojej objednávky (objednávok) súhlasí s touto zmluvou, ako aj nedodržaním tu uvedených záležitostí vykoná porušenie zmluvy, za ktorú je právne zodpovedný. Kupujúci súhlasí so zabezpečením prevzatia a úhrady balíkov obsahujúcich tovar objednaný v ním schválených objednávkach, v súlade so spôsobmi platieb uvedenými vo Všeobecných zmluvných podmienkach. Ak sa doručenie zásielky neuskutoční z chyby Kupujúceho, z toho vyplývajúce náklady navyše Kupujúci Predajcovi uhradí. V takom prípade o sume nákladov navyše Predajca vystaví faktúru.

Osobné údaje

Použitie osobných údajov Kupujúceho sa uskutočňuje v zmysle platných nariadení Zákona na ochranu osobných údajov 18/2018 Z.z..  Predajca uloží, respektíve odovzdá svojim subdodávateľom (kuriérska služba) údaje Kupujúceho v záujme plnenia zmluvy a neskoršieho dokazovania podmienok zmluvy.
Subdodávatelia údaje poskytnuté Predajcom nie sú oprávnený žiadnym spôsobom uschovať, použiť, respektíve odovzdať ďalším osobám. Na adrese uvedenej pri objednávke Predajca svojich klientov môže informovať o svojich ponukách a akciách v budúcnosti.
V rámci surfovania na webovej stránke sa uložia technické informácie (napríklad vo forme log súborov, ktoré obsahujú IP adresu užívateľa, čas a URL navštívenej stránky), ktoré nie je možné použiť na osobnú identifikáciu ale slúžia pre štatistické ciele. Systém ukladá údaje aj na počítači užívateľa, vo forme takzvaných koláčikov (cookie). Koláčiky nie sú vhodné na identifikáciu osoby užívateľa a sú platné v dobe pracovného procesu.
Pre používanie systému webovej predajne je potrebné vo vašom prehliadači povoliť používane cookies, bez toho sú niektoré funkcie nefunkčné.
V súvislosti s objednaným produktom sa vyhotoví faktúra, ktorej uloženie sa uskutoční spôsobom a v trvaní ktoré je predpísané v platných právnych predpisoch.

Evidenčné číslo pre správu osobných údajov: NAIH-87659/2015

Zníženie ceny

Milé naše zákazníčky!
Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú
situáciu sme Vám dlhodobo znížili
ceny našich produktov.
Prajeme príjemné nakupovanie!
Webová stránka používa Cookies Prečo?
Súhlasím