Smernica ochrany osobných údajov

Cieľ Informácie o spracovaní osobných údajov a rozhodujúce právne predpisy

Cieľom tejto Informácie je zakotviť princípy spracovania osobných údajov spoločnosťou Best Beauty Kft., politiku ochrany osobných údajov spoločnosti, ktoré považuje spoločnosť ako spracovateľ osobných údajov pre seba za záväzné.

Pri vypracovaní ustanovení Informácie spoločnosť zohľadnil najmä ustanovenia nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“),  zákona číslo CXII z roku 2011 o informačnom systéme a slobodnom prístupe k informáciám „Infotv.“), zákona číslo V z roku 2013 o Občianskom zákonníku („Ptk.“), a tiež zákona číslo XLVIII  z roku 2008 o podmienkach obchodnej reklamnej činnosti a jej obmedzeniach („Grtv“).

Účinnosť tejto Informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných   údajov súvisiacich s webovou stránkou www.bestlashespro.sk (ďalej ako „Webová stránka“)

Ak predpis neustanovuje inak, Informácia sa nevzťahuje na:

 • a, služby a spracovanie osobných údajov tretích osôb, ktoré inzerujú na Webovej stránke, alebo iným spôsobom zverejňujú svoje prezentácie, výherné súťaže, služby a iné kampane;
 • b, také webové stránky, služby a spracovanie osobných údajov poskytovateľov, ku ktorým vedie odkaz nachádzajúci sa na Webovej stránke.

Informácia sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov osôb (organizácií, firiem), o ktorých sa užívateľ dozvedel z ich informácií, newslettera, reklamného listu Webovej stránky.

Osoba a činnosť prevádzkovateľa

 • Obchodné meno: Best Beauty Slovakia s.r.o.
 • Sídlo: Hradná 168/2, Komárno 945 01
 • Telefón: +421903486633
 • E-mail: info@bestlashespro.sk
 • Číslo NAIH:87659/2015
 • Kontaktná osoba: Varga Katalin

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť registrovaná v Maďarsku.

Prevádzkovateľ prevádzkuje Webovú stránku, ktorá vznikla za účelom internetového predaja kozmetických produktov. Niektoré produkty  sú výlučne pre odbornú verejnosť, kým iné sú dostupné pre všetkých registrovaných zákazníkov.

Definícia pojmov

Spracovanie údajov: nezávisle od aplikovaných postupov všetky operácie vykonávané na Osobných údajoch, najmä zber, archivácia, zmena, používanie, vyžiadanie, užívanie, zverejňovanie, posielanie, šírenie alebo sprístupňovanie, zverejňovanie, zosúladenie alebo spájanie Osobných údajov akýmkoľvek iným spôsobom (vrátane vytvárania profilov), ich obmedzovanie, vymazávanie a rušenie.

Prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná organizácia, ktorá samostatne alebo spoločne s inou organizáciou určuje ciele a prostriedky spracovania osobných údajov.

Spracovateľ osobných údajov: fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iná organizácia, ktorá v mene Sprostredkovateľa nakladá s Osobnými údajmi.

Osobný údaj alebo údaj: všetky údaje a informácie, na základe ktorých sa fyzická osoba – užívateľ dá priamo alebo nepriamo identifikovať

Užívateľ: fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na Webovej stránke ako Zákazník/Predajca, v rámci čoho uvedie svoje osobné údaje (viď nižšie vymenované položkovite).

Externý poskytovateľ: Poskytovateľ – tretia osoba využívaná Prevádzkovateľom alebo majiteľom Webovej stránky pri zabezpečovaní jednotlivých služieb – priamo alebo nepriamo, ktorým sa odovzdávajú alebo sa môžu odovzdávať osobné údaje za účelom poskytovania služieb, resp. ktorí Prevádzkovateľovi posielajú Osobné údaje. Počas zabezpečovania internetového úložného priestoru Prevádzkovateľ považuje za Externého poskytovateľa aj Užívateľa z hľadiska činnosti pri spracovaní osobných údajov na používanom úložisku.

Princípy a spôsob spracovania osobných údajov, rozhodujúce právne predpisy

4.1. Prevádzkovateľ môže spracovávať iba údaje určené zákonom, alebo uvedené Užívateľmi za nižšie uvedeným účelom. Okruh spracovávaných osobných údajov je úmerný s účelom spracovávania, nemôže ho prekračovať.

4.2. Prevádzkovateľ jemu odovzdané Osobné údaje nekontroluje. Za správnosť zadaných Osobných údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich uviedla.

4.3. Osobné údaje osôb, ktoré ešte nedovŕšili 16. rok veku sa môžu spracovávať iba so súhlasom plnoletej osoby, ktorá je ich rodičom alebo poručníkom. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať oprávnenosť alebo obsah vyhlásenia schvaľujúcej osoby, takže Užívateľ alebo jeho poručník zodpovedá za to, aby schválenie spĺňalo požiadavky právnych predpisov. Bez vyhlásenia o schválení Poskytovateľ nezbiera Osobné údaje osôb, ktoré ešte nedovŕšili 16. rok veku.

4.4. Zakaždým, keď chce Poskytovateľ použiť Osobné údaje na iný ako pôvodný účel, musí o tom informovať Užívateľa a vyžiadať jeho predchádzajúci a výslovný súhlas, resp. mu poskytne možnosť, aby použitie odmietol.

4.5. Poskytovateľ nemôže ním spracovávané Osobné údaje odovzdať tretím stranám okrem Spracovávateľov osobných údajov uvedených v tejto Informácii, a v ojedinelých prípadoch – odkazovaných v tejto Informácii Externých poskytovateľov.

Spod ustanovenia uvedeného v tomto bode tvorí výnimku štatistické spracovávanie súhrnných údajov, ktoré v žiadnej forme nemôže obsahovať údaje, na základe ktorých by sa Užívateľ dal identifikovať, čím sa takéto nakladanie s údajmi nepovažuje za spracovanie Osobných údajov ani za posielanie údajov.

4.6. Vzhľadom na príslušné ustanovenia GDPR Poskytovateľ nie je povinný určiť úradníka na ochranu osobných údajov.

4.7. Poskytovateľ spracováva Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov. Príslušnými právnymi predpismi sú najmä:

zákon číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o niektorých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou;

 • 169 zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve (pri uchovávaní účtovných dokladov)

zákon číslo CXII z roku 2011 o informačnom systéme a slobodnom prístupe k informáciám „Infotv.“);

zákon číslo XLVIII  z roku 2008 o podmienkach obchodnej reklamnej činnosti a jej obmedzeniach („Grtv“);

nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“);

Právny základ spracovania Osobných údajov

5.1. Vzhľadom na charakter činnosti Prevádzkovateľa právnym základom pre spracovanie osobných údajov je dobrovoľný výslovný súhlas Užívateľa založený na vhodnom poučení (§ 5 odsek (1) písm. a) Infotv.). Užívatelia nadväzujú kontakt s Poskytovateľom dobrovoľne, dobrovoľne sa zaregistrujú, dobrovoľne využívajú služby Prevádzkovateľa. Poskytovateľ môže spracovávať Osobné údaje bez súhlasu Užívateľa iba v prípade, ak mu na to zákon jednoznačne poskytuje možnosť. Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

5.2. Prevádzkovateľ môže zaznamenať IP adresu uvedenú Užívateľom pri vstupe do jednotlivých webových stránok v súvislosti s poskytovaním služieb, vzhľadom na oprávnený záujem Užívateľa a za účelom poskytovania služieb (napr. v záujme filtrovania neoprávneného požitia a neoprávnených obsahov) aj bez osobitného súhlasu Užívateľa.

5.3. Odovzdávanie Osobných údajov Spracovávateľom osobných údajov uvedených v tejto Informácii je možné aj bez osobitného súhlasu Užívateľa. Odovzdanie Osobných údajov tretím osobám alebo štátnym orgánom – ak právny predpis neustanovuje inak – je možné iba na základe právoplatného rozhodnutia, v prípade predchádzajúceho výslovného súhlasu Užívateľa.

5.4. Užívateľ uvedením svojej e-mailovej adresy, alebo údajov uvedených pri registrácii (napr. užívateľské meno, heslo a pod.) sa zároveň zaväzuje, že z uvedenej e-mailovej adresy, resp. použitím údajov ktoré uviedol bude služby využívať výlučne on.

5.6. Právnym základom pre spracovanie Osobných údajov je v niektorých prípadoch ustanovenie právneho predpisu. Údaje uvedené na účtovnom doklade vystavenom Prevádzkovateľom môže Prevádzkovateľ spracovávať v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve.

Účel spracovania Osobných údajov

Účelom spracovania Osobných údajov je v prvom rade prevádzkovanie Webovej stránky a poskytovanie služieb Poskytovateľa. Prevádzkovateľ môže spracovávať Osobné údaje výlučne na vopred stanovený účel, a tiež na využívanie práv a povinností. Osobné údaje sa môžu spracovávať iba v miere a v čase potrebnom na dosiahnutie účelu.

Účel spracovania Osobných údajov na základe vyššie uvedených:

 • A Identifikácia Užívateľa, udržiavanie kontaktu s Užívateľom;
 • Plnenie zmluvy vzniknutej pri nakupovaní cez internet, plnenie zmluvných povinností Poskytovateľom;
 • Plnenie povinností Prevádzkovateľa, využívanie práv Prevádzkovateľa
 • Organizovanie a realizácia výherných hier
 • V prípade osobitného súhlasu Užívateľa reklama, výskum

Zdroj osobných údajov: Poskytovateľ môže spracovávať výlučne údaje uvedené Užívateľmi, údaje z iných zdrojov nezískava. Zadávanie údajov sa uskutoční počas registrácie/nakupovania Užívateľa.  Pokiaľ Užívateľ registruje na promócii organizovanej Prevádzkovateľom, pričom uvedie svoje osobné údaje, na základe informácie o promócii zároveň dáva svoj súhlas s spracovaniu jeho osobných údajov. V takom prípade môže Prevádzkovateľ spracovávať výlučne údaje uvedené počas promócie.

Okruh spracovávaných údajov: priezvisko, meno, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, doručovacia adresa (obec, poštové smerovacie číslo, ulica, číslo domu, poschodie, číslo dverí), daňové číslo. Okrem uvedených Prevádzkovateľ spracováva technické údaje, teda aj IP adresu Užívateľa.

Popis procesu spracovania Osobných údajov

Zdrojom osobných údajov je Užívateľ, ktorý zadáva svoje údaje pri registrácii alebo neskôr pri vstupe na Webovú stránku. Uvedenie osobných údajov požadovaných na registračnom tlačive je povinné, s výnimkou, ak je toho opak vyslovene uvedený.

Užívateľ uvádza svoje osobné údaje samostatne, Prevádzkovateľ k tomu neposkytuje žiadne pokyny, ani obsahové očakávanie. Užívateľ vyslovene súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Užívateľ má právo uvádzať vo svojom profile aj ďalšie údaje okrem požadovaných Poskytovateľom, právnym základom ich spracovávania je aj v tomto prípade dobrovoľný  súhlas Užívateľa.

Užívateľ ako kupujúci registráciou na Webovej stránke súhlasí s tým, aby jeho (osobné) údaje zadané počas registrácie alebo nakupovaní Prevádzkovateľ uchovával, spracovával a používal za účelom plnenia zmluvy a odovzdal ich svojim obchodným partnerom povereným vykonaním činností pri plnení objednávky (napr. kuriérska služba), za účelom odovzdávania informácií súvisiacich so vzdelávaním/kurzom, prieskumom trhu, priamym získavaním trhu a/alebo zasielaním reklám v zmysle aktuálne platných právnych predpisov.

Spracovanie osobných údajov na reklamné účely, zasielanie newsletterov

Pokiaľ s tým Užívateľ súhlasí, Prevádzkovateľ na uvedených kontaktoch kontaktuje Užívateľa a zasiela mu reklamy metódou priameho oslovenia. Reklama sa môže posielať poštou, telefonicky (vrátane SMS správy), alebo e-mailom. Podmienkou zasielania reklamy je zakaždým súhlas Užívateľa. Užívateľ môže svoj súhlas kedykoľvek, bez odôvodnenia odvolať.

Spracovanie technických údajov a cookies

Systém Prevádzkovateľa automaticky zaznamenáva IP adresu Užívateľa, čas začiatku návštevy, resp. v niektorých prípadoch – v závislosti od nastavenia počítača – typ vyhľadávača a operačného systému. Takto zaznamenané údaje sa nemôžu spájať s osobnými údajmi. Spracovanie údajov slúži výlučne na štatistické účely. Užívateľ berie na vedomie, žena webovej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom sa používajú cookies. Cookies umožňujú Webovej stránke rozpoznávať predchádzajúcich návštevníkov. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi Webovej stránky v optimalizácii webovej stránky, aby služby webovej stránky vytváral podľa zvyklostí užívateľov.

Cookies sú vhodné na to, aby:

 1. sledovali efektívnosť našich inzerátov;
 2. si zapamätali nastavenia, a tak ich Užívateľ nemusí znovu zadávať, keď prestupuje na inú stránku, zapamätávajú si už zadané údaje, a preto ich nie je potrebné znovu naklepávať;
 3. analyzovali používanie webovej stránky.

Pokiaľ Prevádzkovateľ zobrazuje rôzne obsahy na Webovej stránke prostredníctvom externých webových služieb, má to za následok uchovávanie takých cookies, ktoré nemá pod dohľadom Prevádzkovateľ, a tak nemá dosah na to, aké údaje zbierajú tieto webové stránky, resp. domény. O týchto cookies poskytujú informácie predpisy vzťahujúce sa na dané služby.

Prevádzkovateľ využíva cookies na to, aby prostredníctvom Google a Facebook  sprostredkoval reklamy smerom k Užívateľom. Spracovanie údajov prebieha bez ľudského zásahu. Užívateľ môže nastaviť svoj internetový vyhľadávač tak, aby prijal všetky cookies, aby všetky zamietol, alebo aby oznámil Užívateľovi, ak na jeho počítač prichádzajú cookies. Zakázaním prijímania cookies Užívateľ berie na vedomie, že bez cookies činnosť webovej stránky nie je plnohodnotná.

Spracovanie Osobných údajov

Prevádzkovateľ má právo pre spracovanie osobných údajov využívať služby Spracovávateľa údajov. Spracovávatelia údajov  neprinášajú samostatné rozhodnutia, majú právo konať výlučne na základe zmluvy a poskytnutých pokynov. Prevádzkovateľ kontroluje činnosť Spracovávateľov údajov. Spracovávateľa údajov majú právo využívať služby ďalších Spracovávateľov údajov iba so súhlasom Prevádzkovateľa.

Spracovávatelia údajov využívaní Prevádzkovateľom:

Vývoj: Auretto Workf Kft, 1037 Budapest, Orbán Balázs út 37. 3. em. 7.
Prevádzkovanie serveru: Ezit Kft. www.ezit.hu
Newsletter: Auretto Workf Kft, 1037 Budapest, Orbán Balázs út 37. 3. em. 7.
Doručovanie: GLS Slovakia
Predajňa:  Hradná 168/2, Komárno 945 01

7.1 Posielanie údajov

Prevádzkovateľ sprístupní osobné údaje tretím osobám iba v prípade, ak s tým Užívateľ jednoznačne – pri spresnení okruhu údajov a adresáta údajov – súhlasí, alebo na sprístupnenie údajov poskytne oprávnenie zákon.

Prevádzkovateľ má právo a súčasne povinnosť všetky jemu odovzdané a ním uchovávané osobné údaje odovzdať príslušným štátnym orgánom, ktoré odovzdávanie osobných údajov mu ukladá právny predpis alebo právoplatné rozhodnutie. Za takéto odovzdávanie osobných údajov ani za jeho následky Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.2 Externí poskytovatelia

Pri prevádzkovaní Webovej stránky využíva Prevádzkovateľ služby Externých poskytovateľov, s ktorými Externými poskytovateľmi Prevádzkovateľ spolupracuje. Pre spracovávanie Osobných údajov Externými poskytovateľmi platia vlastné smernice ochrany osobných údajov Externých poskytovateľov.

Prevádzkovateľ o odovzdávaní osobných údajov Externým poskytovateľom v rámci tejto Informácie oboznámi Užívateľov.

7.3 Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ sa postará o bezpečnosť osobných údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje chráni vhodnými opatreniami proti neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, ako aj proti nedostupnosti vyplývajúcej zo zmeny používanej techniky.

Prevádzkovateľ spracované údaje eviduje v zmysle platných právnych predpisov, pričom dbá o to, aby sa k údajom dostali iba zamestnanci a iné osoby (spracovatelia údajov) konajúce v záujme Prevádzkovateľa, ktorým to vyplýva z ich pracovného zaradenia a pracovných úloh. Zamestnanci Prevádzkovateľa môžu vykonávať individuálne vyhľadávania, či individuálne operácie iba na požiadanie Užívateľa, alebo v prípade, ak je to potrebné v záujme poskytnutia objednanej služby.

Prevádzkovateľ pri určovaní a aplikácii opatrení slúžiacich na ochranu osobných údajov prihliada na aktuálny vývojový stupeň techniky. Prevádzkovateľ v okruhu svojich úloh v oblasti informatickej ochrany sa postará najmä o:

 1. Ochrane databáz proti vírusom (protivírusová ochrana);
 2. Ochranu pred neoprávneným prístupom, v rámci toho o ochranu softvérových a hardvérových prostriedkov, resp. o fyzickú ochranu (zabráni prístupu, ochrana siete);
 3. Opatrenia na možnosť obnovenia databáz, v rámci toho o pravidelnú archiváciu a o oddelené a bezpečné uchovávanie kópií;
 4. Prevádzkovateľ vykonáva elektronickú evidenciu prostredníctvom informatického programu, ktorý spĺňa požiadavky bezpečnosti údajov. Program zabezpečí, aby sa k osobným údajom dalo dostať iba účelovo, za kontrolovaných podmienok a iba pre osoby, ktorým to vyplýva z ich pracovného zaradenia a pracovných úloh.

7.4 Obdobie spracovávania Osobných údajov

Prevádzkovateľ osobný údaj vymaže, ak

 1. je jeho spracovanie protiprávne;

Ak sa zistí, že je spracovanie osobných údajov protiprávne Prevádzkovateľ vykoná vymazanie okamžite.

 1. b) o to požiada Užívateľ (s výnimkou, ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na právnom predpise);

Vymazanie údajov spracovávaných na základe dobrovoľného súhlasu Užívateľa môže užívateľ kedykoľvek žiadať. V takom prípade ich Prevádzkovateľ vymaže. Vymazanie sa môže odmietnuť iba v prípade, ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na právnom predpise. O zamietnutí výmazu a o príslušnom právnom predpise poskytne sa spracovanie osobných údajov zakladá na právnom predpise v každom prípade informáciu.

 1. c) údaj je neúplný alebo nesprávny – táto situácia sa zákonným spôsobom nedá napraviť –, za podmienky, že zákon nevylučuje vymazanie;
 2. d) zanikol účel spracovania Osobných údajov, alebo vypršala lehota archivovania určená zákonom;

Reklamy zasielané Prevádzkovateľom sa dajú odrieknuť prostredníctvom linku v nich. V prípade odrieknutia odberu sa v databáze vymažú Osobné údaje Užívateľa. Ak Užívateľ o vymazanie nepožiada, Prevádzkovateľ dovtedy spracováva jeho údaje, kým pretrváva vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, a kým Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi dané služby. Všetky ostatné údaje Prevádzkovateľ vymaže, ak je zrejmé, že sa už v budúcnosti nebudú používať, teda zanikol účel spracovania Osobných údajov.

 1. e) nariadil to súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade spracovania Osobných údajov na základe nariadenia právnym predpisom sa vymazanie údajov riadi právnym predpisom.

Práva Užívateľov a ich uplatňovanie

8.1. Prevádzkovateľ súčasne s nadviazaním kontaktu informuje Užívateľa o spracovaní Osobných údajov. Užívateľ má okrem toho právo kedykoľvek vyžiadať informáciu o spracovaní Osobných údajov.

Na žiadosť Užívateľa Prevádzkovateľ poskytne informáciu o ním alebo ním povereným spracovávateľom spracovaných osobných údajoch, o ich zdrojoch, o účele spracovania osobných údajov, o právnom základe, období spracovania, o mene a adrese spracovateľa údajov, a o jeho činnosti súvisiacej so spracovávaním osobných údajov, o okolnostiach, dopadoch a opatreniach na odstránenie incidentu ochrany osobných údajov, ďalej – v prípade postúpenia osobných údajov Užívateľa – o právnom základe a adresátovi postúpenia. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase, ale najviac do 25 dní od podania žiadosti na žiadosť Užívateľa poskytnúť informáciu v zrozumiteľnej forme. Informácia je bezplatná, pokiaľ v bežnom roku ešte Užívateľ nepodal žiadosť o poskytnutie informácie. V opačnom prípade sa zaň platí poplatok. Už zaplatený poplatok sa vráti, ak boli údaje spracovávané protizákonne, alebo žiadosť o informáciu má za následok nápravu.

8.2. Užívateľ môže žiadať, aby jeho nesprávne uvedený osobný údaj Prevádzkovateľ opravil.

8.3. Užívateľ môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, s výnimkou spracovania osobných údajov na základe právneho predpisu. Prevádzkovateľ vymazanie oznámi Užívateľovi.

8.4. Užívateľ môže v zmysle Infotv. protestovať proti spracovanie jeho osobných údajov.

8.5. Užívateľ môže podať svoju žiadosť o informáciu, opravu alebo výmaz písomne, v liste adresovanom na sídlo alebo prevádzku Prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu Prevádzkovateľa nfo@bestlashespro.sk.

8.6. Užívateľ môže požiadať o to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov:

1, ak Užívateľ pochybuje o presnosti jeho osobných údajov.
V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, počas ktorého má Prevádzkovateľ možnosť presnosť údajov skontrolovať. Prevádzkovateľ označí ním spracovaný osobný údaj, ak Užívateľ pochybuje v jeho správnosti alebo presnosti, ale správnosť alebo presnosť sporného údaja sa nedá jednoznačne určiť.

2, ak je spracovanie osobných údajov protizákonné, ale Užívateľ nechce dať osobné údaje vymazať, namiesto toho žiada o obmedzenie ich využívania.

3, ak bol účel spracovania osobných údajov realizovaný, ale Užívateľ si nárokuje o ich ďalšie spracovanie Prevádzkovateľom pre podanie, uplatnenie alebo ochranu právneho nároku.

8.7. Užívateľ môže požiadať o to, aby mu Prevádzkovateľ odovzdal a/alebo postúpil inému poskytovateľovi Osobné údaje, ktoré má k dispozícii a ktoré Prevádzkovateľ automatizovaným spôsobom spracováva, a to obvyklým spôsobom, písané strojom, v čitateľnom formáte.

8.8. Ak Prevádzkovateľ nesplní žiadosť Užívateľa o opravu, blokáciu alebo výmaz jeho osobných údajov, do 25 dní od doručenia žiadosti oznámi Užívateľovi dôvod zamietnutia jeho žiadosti o opravu, blokáciu alebo výmaz jeho osobných údajov. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, blokáciu alebo výmaz Prevádzkovateľ poučí Užívateľa o možnosti uplatnenia právneho opravného prostriedku na súde alebo na úrade pre ochranu osobných údajov.

8.9. Užívateľ svoje vyhlásenia v záujme uplatniť svoje práva môže učiniť na niektorom z kontaktov Prevádzkovateľa, uvedených v bode2.

8.10. Užívateľ sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť priamo na Úrade pre ochranu osobných údajov Ústredny inspektorát Slovenskej(adresa: 827 99, Bratislava,Prievozská 32.P.O. Box 29)

Zmena Informácie o spracovaní Osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na to, aby túto Informáciu kedykoľvek jednostranne zmenil.

9.2. Užívateľ ďalším vstupom súhlasí s aktuálnym znením ustanovení Informácie, nad tento rámec nie je potrebné vyžiadať súhlas jednotlivých Užívateľov.

Vyhlásenie o postupovaní osobných údajov

Súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje v databáze www.bestlashespro.sk spoločnosti Best Beauty Slovakia S.R.O. (Hradná 168/2, Komárno 945 01) ako Prevádzkovateľa boli pistúpené spoločnosti ČSOB banka, pobočka Komárno
(Nám. M. R. Štefánika 11 945 01 Komárno )ako spracovávateľovi osobných údajov.

Okruh postúpených údajov: priezvisko, meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Charakter a účel spracovateľskej činnosti vykonávanej Spracovávateľom osobných údajov je uvedený v Informácii o spracovávaní osobných údajov SimplePay na nasledovnom linku: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Webová stránka používa Cookies Prečo?
Súhlasím